بیوگرافی

تصویر نویسنده

عبدالهادی الفضلی

عبدالهادی الفضلی از مجتهدان بزرگ شیعه عربستان معاصر بود.عبدالهادی الفضلی تحصیلات حوزوی و دانشگاهی داشت.