بیوگرافی

تصویر نویسنده

محمد تقی لسان الملک سپهر

میرزا محمدتقی (1297- 1216ق) فرزند میرزا محمدعلی کاشانی از مردم کاشان بود و از اعقاب خاندانی از قراقویونلویان که در قرون 9 و 10ق، به کاشان مهاجرت کرده بودند. روایت دیگری حکایت از انتساب خاندان سپهر به میرزامهدی خان استرآبادی دارد. وی تحصیلات مقدماتی خود را در شهر کاشان به پایان رساند. در آن ایام به تحصیل علوم غریبه چون رمل و هیئت و خواندن تورات و زبور و نیز تعلیم خط به ویژه نستعلیق پرداخت. سپس به تحصیل عروض و قافیه و آنگاه به سرودن شعر روی آورد و در قصیده ای به مدح فتحعلی خان صبا ملک‌الشعرای دربار فتحعلی شاه پرداخت.